Vymáhanie pohľadávok

 

Najčastejší prípad, pre ktorý je potrebná pomoc advokátov.  

1. Najskôr posúdime nárok 


Pred samotným konaním a začatím vymáhania spoločne objektívne posúdime, či je možné danú pohľadávku úspešne uplatniť. Veľmi dôležité je aj to, aby ste nám popísali detailný stav veci. Potrebujeme tiež všetky listinné aj iné dôkazy, ktoré dokazujú Váš nárok.

Medzi najčastejšie dôkazy môžu patriť aj

- zmluvy o dielo, kúpno-predajné zmluvy alebo iné zmluvy 
- faktúry, doklady, šeky, objednávky
- fotodokumenty, videodokumenty
- výpovede svedkov a iné 

2. Pokus o mimosúdne konanie 


Pred súdnym konaním každého prípadu odporúčame najskôr skúsiť vyriešiť vec mimosúdnou cestou. Vieme, že až 70% prípadov bolo možné vyriešiť týmto spôsobom do spokojnosti oboch strán. Je to menej finančne nákladné a obvykle rýchlejšie. 

Vieme pre Vás urobiť aj nasledovné: 

- výzva advokáta,
- zašleme doporučene list Vášmu dlžníkovi pričom zohľadníme dodatočnú lehotu a legislatívne povinnosti,
- môžeme sa s dlžníkom stretnúť alebo s jeho advokátom,
- vysvetlenie legislatívneho nároku nášho klienta druhej strane s cieľom pokusu o vyriešenie prípadu mimosúdnu cestu.  

3. Súdne konanie  


Po pokuse o uzmierenie sporu mimosúdnou cestou prichádza alternatíva súdneho konania. Klient by v tomto kroku mal komunikovať/konzultovať svoj prípad výlučne s nami - advokátmi. Zvolíme správne postupy, radíme a stojíme pri Vás neobmedzene až do skončenia súdneho konania. 

 

Cena závisí od výšky pohľadávky 

Máte otázku?